Kliniska studier

Alla patienter som deltar i studierna är väl informerade och har skrivit på ett samtycke för att delta i studierna. Alla genomgår hälsoundersökning för att utvärdera om de passar i studien. Under studiens gång sker upprepade kontroller med blodprover eller andra undersökningar som ingår i studien. Alla studier genomförs på ett tryggt och säkert sätt. På mottagningen finns alla resurser för ökad känsla av trygghet.

Kliniska läkemedelsstudier är alltid gratis för försökspersonen.

Har du Migrän och vill vara med i en läkemedelsstudie?

Akardo MedSite söker deltagare i en klinisk läkemedelsprövning som utvärderar effekten och tolerabiliteten av det nya migränläkemedlet rimegepant vid förebyggande behandling av episodisk migrän.

Du kan vara en lämplig deltagare om allt det nedanstående gäller för dig:

 • Du är 18–65 år gammal
 • Du har haft migränanfall i mer än ett år och din migrän började före 50 års ålder
 • Migränanfall varar i genomsnitt 4–72 timmar utan behandling
 • Du har migrän i genomsnitt 4–14 dagar per månad
 • Tidigare migränförebyggande läkemedel har inte passat dig eller gett otillräckligt behandlingssvar
 • Du har inga allvarliga sjukdomar eller en kronisk sjukdom som är under kontroll och stabil
 • Du är inte gravid eller ammar inte.

Studiens totala längd är högst 18 veckor (4,5 månader). Studien inleds med en månadslång observationsperiod när deltagarna ombeds fylla i en elektronisk dagbok. Alla migränanfall och relaterade symtom under observationsperioden ska registreras i e-dagboken. Efter observationsperioden kommer deltagarna till studiecentret igen för ett besök för att påbörja studiebehandlingen. Vid detta besök delas deltagarna slumpmässigt in i två grupper (1:1). Under den följande 12 veckor långa behandlingsperioden får hälften av deltagarna rimegepant och hälften får placebo. Alla deltagare ombeds ta studieläkemedlet varannan dag. Studieläkemedlet är inte avsett för att behandla ett akut migränanfall, utan för att minska förekomsten av migränanfall. Akuta migränanfall kan under hela studien behandlas med andra läkemedel som deltagaren normalt använder.

Kontakta studiecentret om du är intresserad av att delta i studien. Att ta kontakt binder dig inte till något ännu. All din information behandlas konfidentiellt.

Studieläkare: Åke Olsson

Studiesköterska Birgitta, 08-21 82 60 alt skicka e-mail till info@akardomedsite.se

Har du KOL och vill vara med i en läkemedelsstudie?

Vid Akardo pågår en ny internationell studie där man skall utvärdera ett nytt läkemedel under utveckling som skall ges som tillägg till ordinarie KOL-medicinering.

För att kunna delta i studien krävs bl. a:
– att du är över 40 år
– att du har dokumenterad måttlig till svår KOL
– att du är rökare eller har varit rökare i minst 10 år
– att du för närvarande behandlar din KOL med minst 3 olika läkemedel
– att du de senaste åren har haft minst två skov som behövt behandlas med kortisontabletter eller blivit inlagd på sjukhus inom 52 veckor innan planerad studiedeltagande.

Studien är en fas 3 studie och kommer att pågå i ca 3 år. Behandlingsfasen är minst 56 veckor och innebär totalt 13 besök på kliniken och ca 6 uppföljande telefonsamtal. Samtliga besök hos läkare och studieläkemedlet är gratis. Ersättning utgår.

Om beskrivningen ovan passar in på dig och om du är intresserad av ytterligare information om ovanstående studie är du välkommen att ringa till vår sjuksköterska på telefon 08-218 260 eller skicka ett email till info@akardomedsite.se.

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enighet med personuppgiftslagen (GDPR). Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket.

Är du intresserad av att delta i en klinisk prövning av en ny migränbehandling?

Akardo MedSite söker deltagare i en klinisk läkemedelsprövning som utvärderar effekten och tolerabiliteten av det nya migränläkemedlet rimegepant vid behandling av migränanfall hos vuxna för vilka triptanbehandling inte är lämplig. Du kan vara en lämplig deltagare om allt det nedanstående gäller för dig:

 • Du är 18–65 år gammal
 • Du har haft migränanfall i minst ett år och din migrän började före 50 års ålder
 • Du har migrän i genomsnitt 4–14 dagar per månad
 • Migränanfall varar i genomsnitt 4–72 timmar utan behandling
  Triptanbehandling av migrän är inte lämplig för dig
 • Du har inga allvarliga sjukdomar eller en kronisk sjukdom som är under kontroll och stabil
 • Du är inte gravid eller ammar inte.

Studiens totala längd är strax under ett halvt år. Studien inleds med en dubbelblind behandlingsperiod där hälften av studiedeltagarna får rimegepant och hälften får placebo. Under denna behandlingsperiod tas studieläkemedlet efter att det första måttliga eller svåra migränanfallet har börjat. Ungefär 7 dagar efter att studiedeltagarna har tagit studieläkemedlet kommer de till studiekliniken igen för ett besök som avslutar behandlingsperioden. Vid detta besök görs en läkarundersökning och vitala funktioner (blodtryck, hjärtfrekvens, andningsfrekvens och temperatur) kontrolleras samt blodprover och ett elektrokardiogram (EKG) tas. Studiecentret ringer upp dig när undersökningsresultaten är tillgängliga och informerar dig om du kan fortsätta i studiens öppna period. Denna period kallas öppen eftersom alla studiedeltagare får rimegepant och placebo inte längre används. Den öppna perioden pågår litet längre än tre månader.

För mer information kontakta ansvarig läkare Åke Olsson. Kontakt: Sjuksköterska 08-218 260 eller info@akardomedsite.se.

Behandlas du för du höga triglyceridnivåer?

CORE2-studien utvärderar ett prövningsläkemedel för allvarlig hypertriglyceridemi. Ta reda på om du kan delta!

Du kan vara kvalificerad om du uppfyller följande krav:
• Du är 18 år eller äldre.
• Du har mycket höga triglyceridnivåer (minst 500 mg/dl [5,65 mmol/l]).
• Du tar lipidsänkande läkemedel.
Även andra kriterier kommer att tillämpas.

CORE2-studien pågår i cirka 16 månader och omfattar följande:
• Du blir slumpmässigt tilldelad att få prövningsläkemedlet eller placebo. Det är större sannolikhet att en deltagare får prövningsläkemedlet än med placebo.
• Du får genomgå hälsokontroller. Du får genomgå de flesta kontrollerna på studiekliniken. Det kan finnas en möjlighet för dig att få genomföra vissa studiebesök hemma.
• Du får regelbunden kostrådgivning. Du får kostrådgivning som hjälper dig att hålla en kostplan med lågt fettinnehåll under studien.

Om beskrivningen ovan passar in på dig och om du är intresserad av ytterligare information om ovanstående studie är du välkommen att ringa till vår sjuksköterska på telefon 08-218 260 eller skicka ett email till info@akardomedsite.se.