Personuppgiftspolicy/integritetspolicy

Vilka vi är

Akardo MedSite är en fysisk läkarmottagning som är registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med adress Lundagatan 23, 11727 Stockholm. Webplatsen är https://akardomedsite.se vilken administreras av företaget Viggeby Data samt Suzanne Gunvarsdotter på Akardo AB. telnr 08-21 82 60. Organisationsnummer 556799-6359

Kunderna återfinns i flera branscher inom privat sektor, vi tillhandahåller även tjänster till privatpersoner och CRO-företag samt läkemedelsbolag.

I Sverige regleras behandlingar av personuppgifter av EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) och den kompletterande svenska Dataskyddslagen (2018:218). För vårdgivare finns därutöver kompletterande bestämmelser i Patientdatalagen (2008:355). Akardo MedSite omfattas av alla tre regelverken.

Våra kliniska läkemedelsprövningar regleras av ovanstående regelverk samt kompletterande ICH-GCP (Good Clinical Practice).

Denna personuppgiftspolicy (”Policyn”) innehåller information om hur Akardo MedSite behandlar personuppgifter i förhållande till sina patienter, kunder, leverantörer, samarbetspartners samt arbetssökanden.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Som vårdgivare behöver vi behandla uppgifter om våra patienter för att uppfylla kraven i Patientdatalagen. Vissa personuppgifter behövs också för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på ett ändamålsenligt sätt och fullgöra våra avtal.

För att ge en god och säker vård till våra vårdtagare samlas information in om hälsotillstånd, vård möten, namn, personnummer, kontaktuppgifter. Uppgifterna samlas in från patienterna själva, via vårdpersonal, eller via webbaserade verktyg. Efter samtycke från patienten kan journaluppgifter också hämtas in från andra vårdgivare eller från myndigheter. Uppgifter i Akardo MedSites journalsystem delas inte med andra vårdgivare utan patientens samtycke.

Personuppgifter insamlas även i syfte att boka in blivande patienter för vårdmöte, via kontaktformulär, ett aktivt samtycke har då erhållits från användaren.

Kontaktformulär

I kontaktformuläret samlar vi in personuppgifter, såsom namn, e-postadress och telefonnummer i syfte att ta kontakt vid lämnat intresse för mottagningen och bokningar. Kontaktformuläret skickas till vår info-mejl och är endast tillgänglig för vårdpersonal på mottagningen. Dessa personuppgifter raderas efter att kontakt tagits. Om hälsouppgifter insamlats raderas även dessa när kontakt tagits. Personuppgifter och hälsodata kan vid bokningar lagras i patientjournalsystemet Webdoc dit endast vårdansvariga på Akardo MedSite har tillträde.

Cookie-filer

Akardo använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. En cookie, eller kaka, är en textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookies används för att känna igen din enhet nästa gång som du besöker webbplatsen, anpassa din upplevelse av webbplatsen samt samla statistik kring nyttjandet för att kunna optimera drift och prestanda. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket.

Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

Vilka vi kan dela din data med

Vi kan dela personuppgifter enligt följande:

  • när det följer av lag, eller för att svara på förfrågningar från myndigheter;
  • med företag som tillhandahåller tjänster till oss eller till våra kunder i samarbete med oss efter särskilt sekretessavtal,
  • tredje part Viggeby Data för hantering av hemsida.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Enligt Patientdatalagen ska patientjournaler sparas i minst 10 år efter det datum då den sista anteckningen fördes in i journalen. Enligt Läkemedelsverket sparas uppgifter för kliniska läkemedelsprövningar i 25 år.

Uppgifter som inkommit via kontaktformulär raderas efter 6 mån.

Vidare behandlas uppgifter som ingår i räkenskapsinformation under sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades, vilket är ett krav enligt Bokföringslagen.

I enskilda fall kan uppgifter sparas under längre tid för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

Vilka rättigheter du har över dina data

Den registrerade har rätt att vända sig till Akardo MedSite´s personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar. Information om vilka personuppgifterna har delats med samt behandlingen av dessa kan den registrerade få tillgång till.

För anteckningar i patientjournaler gäller Patientdatalagen. Dessa anteckningar är låsta (signerade) och kan inte ändras eller raderas. Som patient har du i regel rätt att begära utdrag ur journalen och åtkomstloggarna. Om du som patient anser att en uppgift är felaktig kan vårdgivaren införa en rättelse i journalen. En rättelse är en notering som hänvisar till den felaktiga uppgiften och ger den rätta informationen. Både den ursprungliga anteckningen och rättelsen ligger kvar i patientjournalen. Detta under förutsättning att patienten och vårdgivaren är överens om att anteckningen skall rättas. I fall där vårdgivaren och patienten är oense om journalens riktighet, eller där patienten begär destruktion av journalen kan patienten ansöka till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (”IVO”). Efter prövning av IVO rättas eller raderas journalen i enlighet med myndighetens beslut.

Kontaktinformation

Dataskyddsombud för Akardo MedSite är Birgitta Rangman, tel 08-21 82 60 alt mejl birgitta.rangman@akardomedsite.se

Kontakta oss

Telefon

08-21 82 60

Öppettider

Mån-fredag: 09.00 – 15.00

Hitta till oss

Lundagatan 23 nb, 117 27 Stockholm